"Groei laten werken voor een mooie leefbare stad"


Het zojuist gepubliceerde coalitieakkoord van Den Haag zet in op "Groei laten werken voor een mooie leefbare stad". Het sluit aan op de visies en beleidsdocumenten die door K.A.S. zijn ontwikkeld en voorbereid, i.s.m. DSO Gemeente Den Haag. Erg leuk om te zien dat in het coalitieakkoord onderstaande locaties benoemd zijn als gebiedsontwikkelingen waar de stad beter van wordt en waar komend college verder aan gaat bouwen. Trots!

  • Hoogbouwnota Eyeline en Skyline, die hoogwaardige spelregels oplegt voor hoogbouw in de stad; niet alleen verdichten maar juist door verdichten een kwaliteitsimpuls in de stad t.a.v. openbare ruimte, duurzaamheid en plinten;

  • Haagvlietpoort (tussen station Hollands Spoor en Binckhorst Noord), stedebouwkundige visie en planbegeleiding van een van die verdichtingslocaties, waarbij aandacht is voor een leefbare stad, hoogwaardige openbare ruimte en het maken van een centrum stedelijk gebied;

  • Stedenbouwkundig kader Leeghwaterplein e.o. (Laakhaven), waarbij tussen Haagse Hogeschool en Megastores een kwaliteitsimpuls aan het gebied wordt gegeven d.m.v. verdichting. Een betere mix van wonen, werken en onderwijs, zodat de leefbaarheid op straat toeneemt bijvoorbeeld.

  • Knooppunt Laan van Nieuw Oost Indië., een verkenning die onderzoekt waar de kansen voor verbetering van dit gebied liggen. Ook hier werkt groei als motor voor een leefbaar gebied.