Schil-West Dordrecht

opgave: ontwikkel- en gebiedsvisie

opdrachtgever: Gemeente Dordrecht

partner gebiedsvisie: plein06

partners ontwikkelvisie: Rein Geurtsen Urban Design, Verhees voor Landschap

datum: 2015 - 2018

De Schil-West is een 17e-eeuwse stadsuitbreiding met tal van historisch hoogwaardige gebouwen en unieke kwaliteiten. Echter, het gebied rondom de Spuiboulevard is van lagere kwaliteit: de stedenbouwkundige- en architectonische kwaliteit is verstoord, de aanhechting met de binnenstad is niet optimaal en 40% van de kantoren staat leeg.
Een totaal visie is gemaakt om integraal deze opgaves te kunnen aanpakken.

 

ontwikkelvisie

Vanuit historische kwaliteiten is gekeken waar er kansen liggen om het ruimtelijk weefsel weer te helen en wat de karakteristiek is van de schil. Tevens zijn de huidige kwaliteiten en bedreigingen in beeld gebracht. Ook zijn de leegstaande panden onderzocht op toekomstbestendigheid zodat de mogelijkheden voor herbestemming helder waren. Vanuit deze uitgebreide analyse is gewerkt naar een strategische ontwikkelkaart en zijn meerdere scenario’s van ontwikkelen bekeken en steeds verder getrechterd. De trechtering heeft plaats kunnen vinden door het maken van verschillende verkavelingsstudies die zijn doorgerekend en door op een veelheid van vlakken de kritieke elementen te bespreken (o.a. nieuwe verkeersstructuur, ondergrondse infra, externe veiligheid, afzetbaarheid woningen, parkeren). Door een wisselwerking tussen ontwerp, plancalculaties, input vanuit marktpartijen over het ontwikkelpotentieel en gemeentelijke diensten is een gedragen strategie tot stand gekomen.

gebiedvisie

Aan de hand van drie scenario's (compacte stad, hovenstad en waterstad) is meer inzicht gekomen in waar de kansen, de knelpunten en de afhankelijkheden liggen in het gebied. De  ingrediënten uit de scenario's zijn voorgelegd aan de stad middels een Spuisafari en stadsgesprekken en zijn verwerkt naar een optimaal model.

Water, openbare ruimte en een hoven structuur zijn als elementen ingezet om ervoor te zorgen dat het een gebied wordt wat echt herkenbaar is voor Dordrecht en aansluit op bestaande ruimtelijk Dordtse kwaliteiten. 

De visiekaart legt de ruimtelijke ambities weer en is een sturingsinstrument, waarin flexibiliteit voor de toekomst mee is genomen.

De gebiedsvisie is hier te downloaden.